ខ្សែភាពយន្ត · គ្រូ និងសិស្ស · ចម្រៀង · ភាពយន្ត · ភាពយន្តកូរ៉េ · 한국어

បងជាគ្រូអូន

បងជាគ្រូអូន (ចំណងជើងអង់គ្លេស I Am Sam ចំណងជើងកូរ៉េ 아이엠샘) នឹង​ចាក់បញ្ចាំង​នៅ​ទូរទស្សន៍ស៊ី ធី អិន ឆាប់ៗនេះ។ តួអង្គសំខាន់ៗ Yang Dong Geun សម្ដែងជា Jang Yi San Park Min Young សម្ដែងជា Yoo Eun Byul T.O.P សម្ដែងជា Chae Moo Shin Son Tae Young សម្ដែងជា Shin So Yi បទចម្រៀង 01. Na Man Na Man – Paran 02. Love You (Orchestration Mix) – Byul 03. I… Continue reading បងជាគ្រូអូន

한국어 · 中文

新年快乐!

在这一特殊的时候,我想说新年好朋友。 我想,希望所有男性有一个好的时间在新一年,幸运的,有良好的健康,并取得成功,你的学习和就业。 所有魔鬼就会消失,新的一年和很好的事情将会出现。 ,都为你我。 新年快乐! 新年快乐! 이 특별한 시간, 나는 행복하고 싶은 새해에는 내 친구들 모두는 여기에 있습니다. 나는 모든 사람들이 바라는 새해에는 운이 좋았고, 좋은 건강과 성공을 연구하고. 모든 것은 악마가 새해에서 사라지고 있는 훌륭한 것들에 나타나 있습니다. €™시키를 모두다. 새해 복 많이 받으세요! 새해 복 많이 받으세요!