រូបវិទ្យា

Advanced Placement Physic 2003

សិស្សម្នាក់ទាញប្រអប់មួយដែលមានម៉ាស$latex 100 kg$តាម​ទិស​នៃ​អ័ក្ស​អាប់ស៊ីស​។ ប្រអប់រំកិលទៅមុខ ដោយទីតាំង$latex x$ប្រែប្រួលតាមរយៈពេល $latex t$ តាង​ដោយ​សមីការ$latex x=0.5t^3+2t$ដែល​$latex x$​គិតជាម៉ែតនិង$latex t$គិត​ជា​វិនាទី។