ពត៌មានសិក្សា · ព័ត៌មាន

កម្មវិធីប្រលងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស ២០១០

នៅ​ឆ្នាំ​២០១០ ការ​ប្រលង​សិស្ស​ជ្រើស​រើស​សិស្សពូកែ រូបវិទ្យា គណិតវិទ្យា និង​អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ ថ្នាក់​ទី៩ ទី១២ ត្រូវ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នា​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ។ កម្មវិធី​មាន​ដូច​តទៅ៖

Advertisements
រូបវិទ្យា

Advanced Placement Physic 2003

សិស្សម្នាក់ទាញប្រអប់មួយដែលមានម៉ាស$latex 100 kg$តាម​ទិស​នៃ​អ័ក្ស​អាប់ស៊ីស​។ ប្រអប់រំកិលទៅមុខ ដោយទីតាំង$latex x$ប្រែប្រួលតាមរយៈពេល $latex t$ តាង​ដោយ​សមីការ$latex x=0.5t^3+2t$ដែល​$latex x$​គិតជាម៉ែតនិង$latex t$គិត​ជា​វិនាទី។