គណិតវិទ្យា

លំហាត់​សិស្ស​ពូកែ​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី១២ រាជធានីភ្នំពេញ​

I/ គេ​មាន​ទ្វារ​ទសកោណ​និយ័ត​ (ចតុកោណ​និយ័ត​ដែល​មាន​ជ្រុ… Continue reading លំហាត់​សិស្ស​ពូកែ​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី១២ រាជធានីភ្នំពេញ​

ពត៌មានសិក្សា · ព័ត៌មាន

លទ្ធផលប្រលងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២

គណិតវិទ្យា ១.ស្រាង សុធារិទ្ធភេទប្រុសមកពី វិ.បាក់ទូក ២.ង… Continue reading លទ្ធផលប្រលងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២