គំនិតខ្ញុំ · ចំណេះដឹង · បទពិសោធន៍ខ្លីៗ

ហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនខ្មែរ មិនចូលចិត្តអានសៀវភៅ?

សៀវភៅ ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រភពចំណេះដឹង ដ៏មានប្រយោជន៍មួយ… Continue reading ហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនខ្មែរ មិនចូលចិត្តអានសៀវភៅ?

បទពិសោធន៍ខ្លីៗ · ព័ត៌មាន

រង្វាន់ ១.០០០.០០០ ផោនអង់គ្លេស សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Gmail

អត្ថន័យចុតហ្មាយ

Subject: Contact Mr James McMillian

Dear Sir / Madam,

This mail is to bring to your notice that your email emerged as one of our winning email address in our last lotto sweepstakes programme that made you automatically a winner of the sum of 1,000,000.00(G.B.P).

In order to claim your prize from the lottery board, you are required to fill out the claim’s processing form and send it to our claims officer here in the UK with the details below:

Name Of Claims Officer:Mr James McMillian
Email address: g9866177@googlemail.com

Below is the claims form you are required to fill:

PAYMENT PROCESSING FORM
1.FULL NAMES:
2.ADDRESS:
3.SEX:
4.AGE:
5.MARITAL STATUS:
6.OCCUPATION
7.TELEPHONE NUMBER:
8. COUNTRY:

Sincerely,
Maria Phillips
Online Coordinator

បរិយាយធិប្បាយ

សំបុត្រខាង​លើនេះ មាន​ន័យថា លោក​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ឈ្នះ​រង្វាន់​ចំនួន ១.០០០.០០០ ផោន​អង់គ្លេស ប្រហែល​នឹង ១.៧០០.០០០ ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ​ការ​…

ពិសិដ្ឋ · មិត្ត​ខ្ញុំ​ · អនុស្សាវរីយ៍

ការប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញក្នុងគំរោងប្រជាពលរដ្ឋ កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០០៦

គំរោង​ប្រជាពលរដ្ឋគឺជា​គំរោង​មួយ​ដែល​គេ​បាន​ធ្វើ​ឡើង ដើម… Continue reading ការប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញក្នុងគំរោងប្រជាពលរដ្ឋ កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០០៦