ព័ត៌មាន

សិស្សពូកែទាំង១៥នាក់ ប្រចាំ រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​រួច​ហើយ​

ក្រោយ​ពីការ​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ និង ១៤ ខែ កុម្ភៈ​នេះរួច​… Continue reading សិស្សពូកែទាំង១៥នាក់ ប្រចាំ រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​រួច​ហើយ​