ព័ត៌មាន

ធ្លាក់យន្តហោះ​នៅញូវយ៉ក សំណាង​ល្អធ្លាក់​ក្នុង​ទឹក​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា​នេះ មាន​ឧប្បត្តិហេតុ​មួយ​បាន​កើត​… Continue reading ធ្លាក់យន្តហោះ​នៅញូវយ៉ក សំណាង​ល្អធ្លាក់​ក្នុង​ទឹក​